Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików „cookies”

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka „Transtools” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Gospodarcza 29, 20-211 Lublin, KRS 0000181908, NIP: 526-00-31-106, REGON: 010473966.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących  Pani/Panu uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@transtools.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych

Co do zasady większość danych osobowych są podawane nam przez Panią/Pana, z uwagi na korzystanie z naszej oferty handlowej, zawarcie i wykonanie umowy, odpowiedź na nasze zaproszenia, ogłoszenia czy wzięcie udział w rekrutacji.

Kontaktując się z nami za pomocą formularza przekazuje nam Pani/Pan swoje imię, nazwisko, e-mail. Następnie kontaktujemy się pod podanym przez Panią/Pana adres e-mail, aby obsłużyć zapytanie formularzowe.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. Kontaktujemy się pod podanym przez Pana/Panią numerem telefonu czy adresem e-mail, aby obsłużyć zapytania formularzowe, zawrzeć czy realizować umowę, przedstawić ofertę handlową Art. 6 ust. 1 lit. a lub Art. 6 ust. 1 lit. b lub Art. 6 ust. 1 lit.  f RODO.
 2. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw.
 3. Spoczywają na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe – wystawiamy np. faktury za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Zawieramy i wykonujemy umowę/umowy, tj. prawidłowej realizacji danej umowy – Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 5. Realizujemy marketing bezpośredni naszych usług – Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 6. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Podmioty, którym przekazywane są dane osobowe

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji i poziomu bezpieczeństwa np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie stosownych umów lub upoważnień w szczególności: naszym pracownikom lub współpracownikom, podmiotom z grupy kapitałowej Administratora odpowiedzialnym za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa, podmiotom obsługującym systemy informatyczne, hostingodawcom, dostawcom usług teleinformatycznych, wykonawcom/podwykonawcom, pośrednikom, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie, pośrednictwa, doręczania korespondencji i przesyłek, podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy.

Za pośrednictwem narzędzi Google Analytics czy Google Maps dostęp do danych powiązanych z plikami „cookie” i skryptami JavaScript może posiadać również firma Google, a zatem wchodząc na naszą stronę Pani/Pana dane będą profilowane. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego, np. do Stanów Zjednoczonych w związku ze sporządzaniem statystyk ruchu przy wykorzystaniu Google Analytics czy w związku z korzystaniem z funkcjonalności mapy przy wykorzystaniu Google Maps. Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji Europejskiej wdrażająca umowę Tarcza Prywatności).

Czas przetwarzania danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej, przechowujemy Pani/Pana dane osobowe:
 • w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytań sformułowanych przez formularz kontaktowy wysłanego przez Panią/Pana do Administratora, przetwarzane są przez okres do dnia wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od ostatniego Pani/Pana kontaktu z Administratorem,
 • w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, przetwarzamy je przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia,
 • w przypadku gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego, przetwarzamy je do czasu wniesienia sprzeciwu nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatnio wysłanej informacji handlowej,
 • w przypadku gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy do celów rekrutacji, przetwarzamy je do zakończenia danej rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia przesłania aplikacji, chyba że została przez Panią/Pana wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji, w takim przypadku będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia przesłania aplikacji zawierającej wyrażoną zgodę na ich przetwarzanie w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora,
 • w przypadku gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy do celów analitycznych, przetwarzamy je przez okres 14 miesięcy od ostatniego wyświetlenia naszej strony internetowej,
 • w pozostałych przypadkach przez okres trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne lub przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane;

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, zapewniamy Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: (1) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (2) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, (3) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, (4) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, (5) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (1) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (2) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, (3) nie potrzebujemy już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (4) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 7. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Informacje o cofnięciu zgody należy przesłać na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: info@transtools.pl Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia czy realizacji umowy, prowadzenia rekrutacji, odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie formularzowe, a jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (oferty handlowej), to bez tych danych nie będziemy mogli przesłać informacji handlowej.

Definicje

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Informacje o plikach cookie

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe. Użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Dla przeglądarki Firefox:

 • w prawym górnym rogu przeglądarki naciśnij przycisk ☰
 • następnie wybierz Opcje, a później Prywatność i bezpieczeństwo
 • w sekcji Historia z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję będzie używał ustawień historii użytkownika
 • zaznacz Blokowanie ciasteczek i danych stron (może powodować problemy), aby wyłączyć ciasteczka
 • zamknij okno opcji

Dla przeglądarki Google Chrome:

 • kliknij menu Chrome  ⋮
 • wybierz Ustawienia
 • kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane
 • w sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści
 • w sekcji Pliki cookie możesz zmienić opcję na domyślne blokowanie plików cookie.

Jak wyłączyć Google Analytics?

W celu wyłączenia skryptów usługi Google Analytics można pobrać specjalny dodatek do przeglądarki dostępny po adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Zmiany

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików „cookies”. Zmieniona Polityka prywatności i plików „cookies” zostanie udostępniona przez Administratora na stronie internetowej.

PrintPDF